A Kerex Uszoda Kft. „Vízkezelés” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Kerex Uszoda Kft. (Cg. 01 09 160502, 1117 Budapest, Budafoki út 111.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”), által

„Vízkezelés”néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2. A Nyereményjáték 2022. augusztus 11. és szeptember 1. 23:59 közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a Brillant Pool medence vegyszer Facebook oldalon: https://www.facebook.com/brillantpoolmedencevegyszer

A Nyereményjáték során a Szervező egy kérdést tartalmazó bejegyzést tesz közzé a Brillant Pool medence vegyszer Facebook oldalon 2022. augusztus 11-én. A Játékosnak a bejegyzés értelmében a bejegyzés alatti komment szekcióban kell válaszolnia a bejegyzésben feltett kérdésre:

„Mit tegyek, ha bezöldült a medence vize?” Az a Játékos, aki a Brillant Pool medence vegyszer Facebook oldalon közzétett játékra felhívó poszt alatti komment szekcióban helyes választ ad, részt vehet a sorsoláson.

3. A Játékos a komment elküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

4. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzatban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg.

5. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

6. Minden Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban; az ezen felül elküldött

kommentek nem vehetők figyelembe.

7. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

8. A Nyereményjáték nyereményei az alábbiak:

3 darab Brillant Pool medence vegyszer csomag (1 db SUPERKLÓR klórgranulátum 1kg és 1 db Algenix Top 1l)

9. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 16. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált a Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

10. A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzat 2. pontjában a helyes választ adó Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg 3 nyertes Játékost és 3 tartalék nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

11. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a Brillant Pool medence vegyszer Facebook oldalon közzétett bejegyzés alatti komment szekciójában közli a Játékosokkal, majd a Szervező privát üzenet formájában felkeresi a nyertes Játékost a nyeremény átvételi módjának tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 1(egy) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek a Facebook-on keresztül privát válasz üzenetben visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat és közölni a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.

12. A nyertes Játékosok a nyereményükről 2022. szeptember 5-imunkanap végéig tudnak lemondani a(z) olah.marianna@kerex.hu e-mail címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond.

13. A nyeremények utáni adózás

A nyereményt a Kerex ajánlotta fel a nyerteseknek. A nyeremény a juttatás időpontjában hatályos Szja törvény szerinti verseny, vetélkedő díjaként adózik a nyeremény Felajánlójánál. A Nyertesnek adóbevallási, adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

14. A Szervező a nyeremény hibáiért, továbbá a nyereménnyel összefüggő bármilyen igénnyel összefüggésben kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel és a Nyeremény felhasználásával összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

15. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének

jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.

16. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.

17. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező jogosult a Nyereményjátékon történő részvételi feltételek teljesítését ellenőrizni és a feltételek teljesítésének hiányában az érintett Játékost kizárni.

18. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Kerex Uszoda Kft.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szervező a Nyertesek adatait a nyeremény átadás céljából a Nyeremény Felajánló részére megadja. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor.

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak -a kötelező adatkezelés kivételével -törlését vagy kezelésének korlátozását,

valamint.

d) – az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – az

adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

a) személyes adat kezelése jogellenes;

b) a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez

lehet fordulni: Név cím: 1117  Budapest, Budafoki út 111; email: kerex@kerex.hu.

Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2022. augusztus 8.

Kerex Uszoda Kft.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The average speed of receipt of a deposit does not exceed a quarter-hour. mostbet With Aviator Predictor, casino gaming becomes effortless and straightforward! mostbet online The 1xBet Aviator app works steadily and is updated regularly. mostbet Bangladeshi players receive the opportunity to create a gaming account in national currency. mostbet